مهارتهای شاخص منشرکت ما بزودی تمامی کسب و کار ها را در سیستم های مجزا هوشمندسازی خواهد کرد.
.

طراحی سایت فوری94%
خدمات کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری100%
خدمات اجتماعی الکترونیکی هوشمند80%
تولید اشتغال و کار آفرینی . دانش بنیان94%